ORZECZENIE

Komornik wykonujący swój zawód w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przeniesienie go do rewiru szczecińskiego. Minister wyraził zgodę na przeniesienie do innej izby. Taka decyzja wywołała jednak sprzeciw Rady Okręgowej Izby Komorniczej w Szczecinie oraz komornika odchodzącego ze swojego stanowiska. Te negatywne opinie nie wpłynęły jednak na zmianę stanowiska ministra sprawiedliwości.

Sąd administracyjny, do którego odwołały się strony, oddalił skargę Rady Okręgowej Izby Komorniczej, tym samym podzielił stanowisko ministra sprawiedliwości.

Sąd uznał również, że komornik nie może wnosić sprzeciwu na decyzję ministra, gdyż w postępowaniu ma on wyłącznie interes faktyczny, natomiast interes prawny może mieć w tej sytuacji jedynie Rada Okręgowej Izby Komorniczej.

Sąd uznał, że szef resortu działał na podstawie art. 15b pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. roku o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym minister sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej oraz prezesa właściwego sądu apelacyjnego, może przenieść komornika, za jego zgodą, do innego rewiru komorniczego, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności.

W opinii wojewódzkiego sądu administracyjnego wszystkie te ustawowe przesłanki zostały w tej sprawie zachowane, co potwierdza słuszność decyzji ministra sprawiedliwości.

Sygn. akt VI SA/Wa 2094/08