Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo jest obciążony hipoteką, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 1 tys. zł, a potem już w toku postępowania dodatkowe opłaty stałe w wysokości 200 zł od zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu upadłościowym, od sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności. Natomiast opłatę stałą w wysokości 100 zł pobiera się od zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału, wniosku o uchylenie lub zmianie układu oraz od wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Opłaty pobierane są również w postępowaniu naprawczym, wszczynanym przez zadłużonego w niewielkim stopniu przedsiębiorcę, który chce restrukturyzować firmę i doprowadzić do zawarcia poza sądem układu z wierzycielami, zamiast ogłosić jej upadłość. Od wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego sąd pobiera opłatę w wysokości 200 zł. Taką samą kwotę płaci się od zażalenia na postanowienie wydane w tym postępowaniu.

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego sąd powołuje syndyka, a przy upadłości z możliwością zawarcia układu – nadzorcę sądowego. Gdyby zaś majątek został odebrany upadłemu, to w razie upadłości z możliwością zawarcia układu sąd powołuje zarządcę

Za swoją pracę otrzymują oni wynagrodzenie, które powinno przekroczyć 3 proc. funduszów masy upadłości oraz sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obciążonych rzeczowo. Nie może też być wyższe niż stuczterdziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego roku, ogłoszonego przez prezesa GUS. Gdyby zaś ustalone w ten sposób wynagrodzenie było niewspółmierne do wykonywanej pracy, to sąd może ustalić je w przeliczeniu na miesiące i łączna kwota nie przekroczyłaby czterdziestokrotności tego przeciętnego wynagrodzenia.