Działalność planistyczna ma bardzo istotne znaczenie nie tylko dla funkcjonowania gminy, ale przede wszystkim dla mieszkańców danego terenu. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z innymi przepisami kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do jej zadań własnych.

W piśmiennictwie podkreśla się nawet, że niewywiązywanie się z tego obowiązku stanowi zaniechanie i może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej. Na tle przepisów związanych z uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego dość często dochodzi do sporów. Dotyczą one przede wszystkim samej procedury uchwalania planów, uprawnień gmin i właścicieli nieruchomości, a także uprawnień organów nadzoru. Wiele z nich swój ostateczny finał znajduje w sądzie administracyjnym. Interpretacje zawarte w wyrokach sądów administracyjnych są cenną wskazówką zarówno dla mieszkańców, którzy kwestionują działania organów gminy, jak i dla samych samorządów. Znajomość orzecznictwa pozwala na uniknięcie błędów i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków nałożonych na gminy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Administracyjnego.