Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projekt dostosowuje przepisy o SW do standardów obowiązujących w innych służbach mundurowych, a także do wymogów konstytucji i prawa Unii Europejskiej.

Nowym rozwiązaniem jest wyposażenie funkcjonariuszy tej służby w paralizatory

"Urządzenia te będą mogły być wykorzystywane zarówno do ewentualnego obezwładniania osób pozbawionych wolności, jak i odwiedzających, którzy będą zakłócać porządek w jednostce penitencjarnej" - podkreślono w komunikacie CIR.

Zaproponowano ponadto przepisy regulujące gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji oraz danych osobowych przez SW. Dyrektor generalny będzie przekazywał te informacje w postaci elektronicznej do Krajowego Rejestru Karnego.

Pracownikowi wykonującemu zadania służbowe "w stałym i bezpośrednim" kontakcie z więźniami przysługiwać będą dodatkowe przywileje. Będzie to dodatek do pensji, wynoszący do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Ponadto pracownikowi SW będzie przysługiwał zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną w sytuacji, gdy postępowanie karne, wszczęte przeciwko niemu w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zostanie prawomocnie umorzone.

Zgodnie z projektem, małżonkowie, osoby spokrewnione do drugiego stopnia włącznie lub spowinowacone w pierwszym stopniu oraz osoby pozostające ze sobą w tzw. wspólnym pożyciu, nie będą mogły pełnić służby lub być zatrudnione w tej samej jednostce, jeżeli powstałaby między nimi "bezpośrednia podległość służbowa".