Większość przedsiębiorców wynajmuje na siedzibę firmy cudze lokale lub domy. Istotne jest, aby umowa taka jednoznacznie określała datę zawarcia umowy, strony umowy, przedmiot najmu, wynagrodzenie, czas trwania, ew. inne postanowienia. Jeżeli zamierzamy wynająć lokal np. od spółki z o.o., zwróćmy uwagę na to, żeby w umowie znajdowała się pełna nazwa firma, z adresem siedziby, numerem KRS oraz określeniem sądu, który go prowadzi, wysokość kapitału zakładowego oraz NIP. W celu wykluczenia ewentualnych nieporozumień wynikających z rozliczania umowy ważne jest upewnienie się, czy osoba podpisująca z nami umowę jest uprawniona do reprezentacji tej spółki – np. jest ono na podstawie pełnomocnictwa KRS czy wynika ono wprost z umowy spółki. Nie wahajmy się poprosić naszego kontrahenta o okazanie nam tych dokumentów. W umowie należy przywołać podstawę reprezentacji tej osoby (np. na podstawie okazanego pełnomocnictwa).

Stan lokalu

Przed podpisaniem umowy należy samemu sprawdzić, w jakim lokal znajduje się stanie, w szczególności czy rzeczywiście odpowiada naszym zapotrzebowaniom i czy nie trzeba już na początku przeprowadzić w nim niezbędnych remontów, czy też ponieść innych nakładów. Sprawdźmy w umowie, kto będzie zobowiązany do poniesienia kosztów remontu lokalu czy napraw.

Zwróćmy uwagę na precyzyjne określenie przedmiotu umowy. Powinien on być określony przez podanie adresu lokalu, powierzchni, przeznaczenia lokalu: np. lokal handlowy, liczby pomieszczeń, kondygnację, na której się znajduje. W przypadku najmu lokalu wyposażonego (np. umeblowanego) zwróćmy uwagę, czy do umowy dołączono też szczegółowy wykaz takiego wyposażenia (może on zawierać również jego wartość rynkową).

Wydanie nieruchomości

Istotne jest, aby umowa precyzyjnie określała termin wydania lokalu. Należy tak negocjować umowę, aby termin ten był w sposób jednoznaczny określony (data). Unikajmy więc zapisów umów uzależniających wydanie lokalu od wielu czynników, często w sposób nieprecyzyjny określonych. Warto również zastrzec karę umowną na naszą korzyść (najemcy) za opóźnienie się wynajmującego z przekazaniem nam lokalu.

Ważne!

W umowie najmu lokalu znajdzie się zapewne zapis, że strona jest zobowiązana zapłacić wynajmującemu określoną kaucję, w wysokości np. trzykrotności opłaty czynszowej. Trzeba zwrócić uwagę na wysokość tej kaucji, sposób jej zwrotu, ewentualną jej waloryzację.