Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zakwestionowała przepis rozporządzenia, zgodnie z którym gmina, która nie złoży wniosku w określonym przepisami terminie, zwraca otrzymaną kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wraz z odsetkami na rachunek PFRON.

Prezes PFRON poinformował Radę Miasta o konieczności zwrotu kwoty 680 tys. zł wraz odsetkami. Prezydent Miasta wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku. Prezes Zarządu PFRON uznał, że terminu do składania wniosków nie można przywrócić i postępowanie umorzył.

Rozpatrujący odwołanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej stwierdził, iż miasto utraciło prawo rekompensaty. Rada Miasta zaskarżyła tę decyzję zarzucając Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej błędne przyjęcie, że terminy składania wniosków o wypłatę rekompensaty przewidziane w rozporządzeniu są terminami skutkującymi wygaśnięciem prawa do rekompensaty.

WSA uznał tę decyzję za zgodną z prawem

WSA uznał tę decyzję za zgodną z prawem. Rada Miasta wniosła skargę konstytucyjną. Zaznaczyła, że przepis upoważniający do wydania rozporządzenia zawarty w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie upoważnił ministra do odmowy wypłaty rekompensaty za utracone dochody z tytułu zastosowanych zwolnień z podatku.

W czwartek Trybunał podzielił te argumentację. Uznał, że rozporządzenie ma charakter aktu wykonawczego, jest wydawane na podstawie ustawy i w celu jej wykonania. Jego zadaniem jest wykonanie ustawy, a nie jej uzupełnianie. Nie może więc normować kwestii czy zagadnień nieuregulowanych w ustawie.