Dziś rozpoczynają się czterodniowe obrady Sejmu. W czasie ostatniego posiedzenia przed przerwą wakacyjną Sejm zajmie się między innymi projektem nowelizacji kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany w kodeksie cywilnym wprowadzają możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości na rzecz gminy za zgodą organu administracji samorządowej, a nie w drodze jednostronnego oświadczenia woli, jak to było przewidziane w dotychczasowych przepisach. Ponadto w projekcie przewiduje się zmianę ustawy - Prawo o notariacie w zakresie obowiązków notariusza, w przypadku gdy właściciel zrzeka się nieruchomości.

W poselskim projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego proponuje się rozwiązania, które mają przeciwdziałać nieuzasadnionemu odraczaniu rozpraw. Uporządkowane zostaną też przepisy, tak bardzo krytykowane przez praktyków, dotyczące postępowania związanego z nadaniem biegu pismom procesowym. Poszerzone zostaną też kompetencji referendarza sądowego o możliwość ustanowienia kuratora procesowego oraz umożliwienia asystentom sędziów wydawania zarządzeń związanych z przygotowaniem posiedzeń. Szerzej dojdzie do głosu w nowych przepisach zasada koncentracji materiału dowodowego oraz zasada kontradyktoryjności. Nowe rozwiązania będą sprzyjać usprawnieniu postępowania dowodowego i przebiegu posiedzeń jawnych. Projekt ogranicza również podstawy zawieszania postępowania.

Posłowie obradować będą również nad poselskim projektem ustawy o radiofonii i telewizji.

Projekt dotyczy określenia kręgu osób, spośród których będą wybierani członkowie KRRiT, wprowadza obowiązek niezwłocznego uzupełniania składu KRRiT przez organy konstytucyjne, w razie wygaśnięcia kadencji któregokolwiek z jej członków oraz wprowadza zmiany w podziale zadań i kompetencji organów państwowych.

Pojawiła się też inicjatywa poselska wprowadzenia dodatku pieniężnego w wysokości od 200 do 600 zł dla emerytów, rencistów i sierot, które pobierają świadczenia w wysokości niepozwalającej na godne życie - jak stwierdzają wnioskodawcy. Jest to jeden z zapowiadanych przez marszałka Sejmu projektów ustaw autorstwa opozycji, które nie opierają się na żadnej kalkulacji budżetu i są wyrazem nieodpowiedzialności za stan finansów państwa.

Posłowie zajmą się również prezydenckim projektem ustawy o spółdzielniach, który ma zastąpić dotychczasowe przepisy pamiętające jeszcze czasy stanu wojennego.