Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego. Zaproponowano w nim wprowadzenie do procedury cywilnej elektronicznego postępowania upominawczego. Będzie to postępowanie odrębne, w którym rozpoznawane mają być sprawy nieskomplikowane, rozstrzygane teraz w postępowaniu upominawczym bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Projekt przewiduje utworzenie e-sądu, który będzie wydziałem cywilnym sądu rejonowego i ma rozpoznawać sprawy z obszaru całego kraju w odrębnym postępowaniu. Natomiast zażalenia na postanowienie e-sądu rozpatrywać ma jeden e-sąd odwoławczy będący wydziałem w sądzie okręgowym.

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszony będzie w postaci formularza przez elektroniczny portal dostępowy. Do wszczęcia postępowania wystarczy wypełnienie formularza pozwu na stronie internetowej e-sądu. Powód będzie identyfikowany przez login i hasło, co umożliwi mu korzystanie z konta osobistego na internetowym portalu sądowym. Jako login będzie mógł wskazać PESEL lub NIP, hasło wybierze dowolnie.

Pozwany będzie mógł komunikować się z sądem drogą tradycyjną albo elektroniczną. Sąd, powód, pozwany oraz ich pełnomocnicy mają w elektronicznym postępowaniu upominawczym posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Natomiast pozew opłacaliby, korzystając z bankowości elektronicznej lub karty kredytowej w sposób podobny do rozwiązań przyjętych w obrocie bezgotówkowym.