Projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którego dziś odbędzie się drugie czytanie w Sejmie, zakłada, że więcej miast uzyska możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy. Obecnie egzaminy mogą być przeprowadzane w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. W myśl nowej regulacji możliwe będą egzaminy w miastach powiatowych. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas oczekiwania na egzamin.

Dziś ośrodki ruchu drogowego nie są w stanie dotrzymać ustawowego terminu 30 dni na przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy. Niektórzy kandydaci na kierowców czekają nawet dwa miesiące na termin egzaminu.

Zgodnie z prawem to zarząd województwa po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu tworzy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego i sprawuje nad nimi nadzór. Po zmianie zarząd będzie mógł tworzyć nowe ośrodki w miejscach, które są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów. Jednak proponowana zmiana nie oznacza, że szybko powstanie dużo nowych ośrodków egzaminacyjnych. Będą one tworzone, jeżeli zajdzie konieczność, aby usprawnić przebieg państwowych egzaminów na danym terenie.