Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska, której projekt został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Nowe przepisy zastąpią przestarzałą ustawę o zmianie imion i nazwisk z 1956 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).

Więcej powodów do zmiany

Nowe przepisy umożliwią zmianę nazwiska nie tylko aktualnie noszonego, ale także rodowego.

- Zmiana nazwiska będzie mogła polegać nie tylko na przybraniu innego nazwiska, ale także na zmianie rodzaju dotychczasowego nazwiska (żeński lub męski), np. kobieta może mieć formę męską nazwiska i zamiast nazywać się Barbara Kowalska może nosić nazwisko Barbara Kowalski - tłumaczy Anita Zych z USC w Krakowie.

Zmiana musi być uzasadniona ważnymi względami. Wśród takich powodów znalazło się pragnienie dostosowania nazwiska do nazwiska, jakie wnioskodawca nosi w innym państwie, którego obywatelstwo również posiada.

- Projekt ustawy precyzuje przepisy, które budzą wątpliwości i są różnie interpretowane przez urzędy stanu cywilnego - chwali zmiany Anita Zych.

Warto zaznaczyć, że nie będzie możliwa zmiana nazwiska na historyczne, wsławione w dziedzinie sztuki, nauki, działalności politycznej, jeżeli ubiegający się o zmianę nie posiada rodziny o tym nazwisku.

Także cudzoziemiec

Jeżeli przepisy wejdą w życie, o zmianę nazwiska i imienia będzie mógł ubiegać się także cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

- W świetle dotychczasowych przepisów z przedmiotowym wnioskiem może wystąpić jedynie obywatel polski oraz cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce stałego zamieszkania - tłumaczy Wioletta Paprocka, rzecznik MSWiA.

Projektodawca uznał, że jest to konieczne, aby zapewnić uchodźcom skuteczną ochronę na terenie naszego kraju.

- Możliwość zmiany danych osobowych sprzyja zapewnieniu uchodźcom poczucia bezpieczeństwa - argumentuje Wioletta Paprocka.

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska trzeba będzie składać osobiście we właściwym USC. Będą dwa wyjątki - można złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula oraz korespondencyjnie pod warunkiem dochowania formy pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza lub konsula.

POWODY ZMIANY

O zmianę imienia i nazwiska można się ubiegać, jeżeli:

• jest ono ośmieszające albo nie licuje z godnością człowieka

• osoba chce je zmienić na wcześniej używane

• poprzednie zostało bezprawnie zmienione

• chce je dostosować do przepisów prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada