POSTĘPOWANIE CYWILNE

Nieopłacona apelacja wniesiona przez adwokata w sprawie o roszczenie pieniężne, w której nie oznaczono wartości przedmiotu zaskarżenia, podlega odrzuceniu bez wzywania o uzupełnienie jej braku w tym zakresie.

SN SYGN. AKT III CZP 77/07

PRAWO HANDLOWE

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialny solidarnie wraz z pozostałymi członkami zarządu za jej zobowiązania (art. 299 par. k.s.h.), który jest wierzycielem spółki z tytułu udzielonej pożyczki, może na podstawie art. 376 k.c., według zasad przewidzianych w tym przepisie, żądać od każdego z pozostałych członków zarządu zwrotu odpowiedniej części wierzytelności.

SN SYGN. AKT III CZP 75/07

OPŁATY

Postanowienie kasacyjne, które uchyla postanowienie o ustaleniu wysokość opłaty legalizacyjnej i przekazuje sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, nie nakłada na skarżącego żadnego zobowiązania stanowiącego należność pieniężną. Oznacza to, że przedmiotem zaskarżenia w tej sprawie nie jest należność pieniężna (tym bardziej że skarżący nie kwestionuje w skardze wysokości opłaty legalizacyjnej). Dlatego też, stosownie do przepisu par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w zw. z art. 231 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od skargi na takie postanowienie nie pobiera się wpisu stosunkowego, lecz wpis stały w wysokości 100 zł.

NSA SYGN. AKT II OZ 641/07

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

W przypadku gdy sprawa po raz drugi dociera do WSA - po uchyleniu decyzji podatkowej przez WSA i wydaniu nowej decyzji zgodnej z jego instrukcją - WSA jest związany oceną prawną wyrażoną w poprzednim wyroku. W efekcie, jeżeli za pierwszym razem uznano słuszność wykluczenia z kosztów podatkowych strat w środkach obrotowych, to taka sama ocena musi być wyrażona przy ponownym rozstrzyganiu tej samej sprawy. Ocena sprawy może ulec zmianie jedynie wówczas, gdy - jeszcze na etapie ponownego postępowania administracyjnego (przed organami) - dojdzie do nowych ustaleń faktycznych.

WSA KRAKÓW SYGN. AKT I SA/Kr 988/06

UBEZPIECZENIA

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673), renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, również w sytuacji gdy znajdował się w stanie nietrzeźwym w czasie zdarzenia, jeżeli nie przyczynił się do zaistnienia wypadku.

S. APEL. BIAŁYSTOK SYGN. AKT III AUa 1502/06

PRAWO KARNE

Dopuszczenie się przez sprawcę rabunku zamachu na zdrowie (lub życie) człowieka powinna odzwierciedlać przyjęta w wyroku kumulatywna kwalifikacja przepisu art. 280 par. 1 k.k. z przepisem chroniącym zdrowie (lub życie) bądź kwalifikacja czynu z art. 280 par. 2 k.k., z powodu jego wykonania w sposób zagrażający życiu pokrzywdzonego. Brak takiej kwalifikacji prawnej czynu wyklucza możliwość uznania rabunku za czyn przeciwko zdrowiu (lub życiu) innego człowieka w rozumieniu art. 64 par. 2 k.k.

S. APEL. WROCŁAW SYGN. AKT II AKa 150/07

PODATEK DOCHODOWY

Udzielenie licencji na korzystanie z programu komputerowego jest formą korzystania z praw autorskich. W związku z powyższym, zagraniczny licencjodawca, który udziela podmiotowi polskiemu licencji na korzystanie z programu komputerowego i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie - osiąga przychody z praw autorskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. W efekcie, jeżeli między Polską i krajem licencjodawcy nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, polski licencjobiorca obowiązany jest pobrać i uiścić 20-proc. podatek u źródła.

NSA SYGN. AKT II FSK 745/06