• Prawnik z licencją III stopnia będzie miał takie same uprawnienia jak adwokat czy radca prawny
  • Doradcy prawni apelują o uchwalenie ustawy, która poszerzy liczbę podmiotów świadczących usługi prawne
  • Zdaniem adwokatów i radców prawnych projekt jest szkodliwy dla społeczeństwa, gdyż obniży jakość usług

Stowarzyszenie doradców prawnych wystosowało apel do polityków, w którym lobbuje o uchwalenie ustawy o licencjach prawniczych w obecnej kadencji Sejmu. Dziś rząd zajmie się tym projektem.

Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych przygotowany przez resort sprawiedliwości stwarza ramy dla świadczenia pomocy prawnej przez magistrów prawa nieposiadających uprawnień adwokata ani radcy prawnego. Zgodnie z projektem absolwenci prawa będą udzielać pomocy prawnej w oparciu o trójstopniową licencję. Nadzór nad licencjonowanymi prawnikami ma sprawować Prawnicza Komisja Licencyjna działająca przy ministrze sprawiedliwości.

Trzy stopnie

Licencję pierwszego stopnia uzyska każdy niekarany za przestępstwa umyślne, odznaczający się nieposzlakowaną opinią absolwent prawa, posiadający dyplom magistra. Będzie wtedy uprawniony do udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, projektów pism procesowych, projektów umów czy też występowania przed organami administracji publicznej, a także występowania przed sądami i trybunałami na podstawie dalszego pełnomocnictwa udzielonego przez osobę posiadającą licencję prawniczą co najmniej II stopnia, adwokata lub radcę prawnego z wyjątkiem spraw rodzinnych, opiekuńczych, postępowania w sprawach nieletnich, spraw o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Warunki licencji

Aby stać się licencjatem II stopnia, prawnik będzie musiał posiadać licencję I stopnia przez minimum dwa lata oraz wystąpić w charakterze pełnomocnika w co najmniej 50 posiedzeniach sądowych, w nie mniej niż dziesięciu sprawach. Licencja uprawni go do samodzielnego reprezentowania klientów przed sądami i trybunałami, z wyjątkiem spraw karnych i rodzinnych. W celu uzyskania licencji III stopnia, licencjat II stopnia będzie musiał zdać egzamin z prawa karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania rodzinnego i opiekuńczego, a także wystąpić w 20 posiedzeniach sądowych w co najmniej dziesięciu sprawach z powyższych dziedzin pod opieką licencjata III stopnia.

Działalność regulowana

Obecnie doradcy prawni świdczą usługi na podstawie zasady swobody działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem, prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług prawniczych będzie działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Doradcy podkreślają, że uchwalenie nowej ustawy to ich jedyna szansa, aby mogli formalnie pracować w zawodzie prawnika. Podnoszą bowiem, że ukończenie aplikacji adwokackiej czy też radcowskiej jest w naszym kraju bardzo utrudnione.

- Projektowane przepisy wprowadzą po raz pierwszy prawdziwą konkurencję na rynku usług prawniczych przyczyniając się do poprawy ich jakości i spadku ich cen - podkreśla Daniel Krajewski, prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych.

Projekt ustawy krytykują korporacje, jednocześnie wskazując, że nie są przeciwne świadczeniu pomocy prawnej przez absolwentów prawa w podstawowym zakresie.

- Uprawnienie licencjonowanych prawników do reprezentowania klientów przed sądami i trybunałami oraz ich uzależnienie od ministra sprawiedliwości będzie bardzo szkodliwe dla społeczeństwa - mówi Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przedstawiciele korporacji radcowskiej są natomiast oburzeni faktem, że projekt przyznaje licencjatom III stopnia szersze uprawnienia, niż obecnie posiadają radcowie prawni.

KATARZYNA RYCHTER

katarzyna.rychter@infor.pl