Najprostszym sposobem na rozruszanie gospodarki bez większych nakładów finansowych jest udostępnianie bezpłatnych porad, tak jak to zrobiła niedawno np. gmina Lesznowola (woj. mazowieckie), albo pomoc przedsiębiorcom w pokonywaniu barier biurokratycznych i umarzanie zaległości w opłatach i podatkach lokalnych.

Środki finansowe na tworzenie funduszy pożyczkowych, inkubatorów przedsiębiorczości albo uzbrajanie terenów inwestycyjnych gminy mogą otrzymać z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także regionalnych programów operacyjnych. Gminy powinny tworzyć system motywacyjny adresowany do przedsiębiorców, by inwestowali, by utrzymywali istniejące miejsca pracy i tworzyli nowe. Konieczna jest przy tym współpraca np. z urzędami pracy.

Wszystkie działania służące ochronie i podtrzymaniu rozwoju gospodarczego powinny odbywać się w sposób zorganizowany. Chodzi o opracowanie i przyjęcie przez władze lokalne programów i strategii rozwoju gospodarczego. Określone w takich dokumentach cele i zadania powinny znajdować praktyczne zastosowanie.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP