Przesłanką skutecznego doręczenia stronie pism w postępowaniu przed sądami administracyjnymi będzie dwukrotne zawiadomienie adresata o przesyłce oraz upływ 14-dniowego terminu przechowywania pisma na poczcie lub w urzędzie gminy. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą w piątek przyjęli posłowie. Zmiana to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2006 r. (P 13/05).

- Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 73 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ustanawia on siedmiodniowy termin przechowywania pism procesowych i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma - wyjaśniał Jacek Czaja, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Według niego zmiana zmierza do wprowadzenia takich samych zasad, jakie obowiązują już obecnie w innych ustawach procesowych.

W praktyce zmiana oznacza, że jeżeli listonosz nie będzie mógł doręczyć pisma bezpośrednio adresatowi, ani poprzez przekazanie go dorosłemu domownikowi lub administracji domu lub dozorcy, pismo trafi na 14 dni do placówki pocztowej albo do urzędu gminy. Jednocześnie obowiązkowe będzie pozostawienie w skrzynce pocztowej zawiadomienia o możliwości odbioru pisma na poczcie lub w urzędzie w ciągu siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia. Gdy nie będzie skrzynki, zawiadomienie zostawione będzie na drzwiach mieszkania adresata lub na drzwiach biura, w którym adresat wykonuje swe czynności zawodowe.

Jeśli pismo nie zostanie odebrane w tym terminie, obowiązkowe będzie powtórne awizowanie z zawiadomieniem o możliwości odbioru listu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma na poczcie albo w urzędzie gminy.

Jeśli mimo to po pismo nikt się nie zgłosi, doręczenie będzie uważać się za dokonane z upływem 14-dniowego terminu przechowywania pisma na poczcie lub urzędzie gminy.

Teraz ustawa trafi do Senatu.