Pierwsze czytanie projektu kontynuowano w środę na połączonym posiedzeniu senackich komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

TK w wyroku z 28 października 2015 r. wskazał, że obecny zapis ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii odnoszący się do kwestii przepadku umożliwia decyzje, które mogą "naruszać elementarne poczucie sprawiedliwości". W sprawie, która stała się podstawą skargi do TK, sąd wydał wyrok skazujący trzy osoby za przemyt narkotyków i orzekł przepadek samochodu wykorzystanego do tego przestępstwa, mimo że właściciel auta nie był zamieszany w sprawę.

Zgodnie z zakwestionowanym przepisem w razie skazania za przestępstwa związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także ułatwianiem ich użycia innym osobom sąd może orzec przepadek przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet, jeżeli nie były własnością sprawcy.

Projekt, omawiany w środę na posiedzeniu senackich komisji, zakłada, że sąd będzie mógł orzec przepadek niebędących własnością sprawcy przedmiotów lub narzędzi, które służyły lub były przeznczone do popełnienia przestępstwa związanego z narkotykami wyłącznie, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała lub mogła przewidzieć, że będą wykorzystane do przestępstwa.

Zgodnie z sugestią z poprzedniego posiedzenia komisji, w środę zaproponowano, by zmiany miały charakter systemowy i objęły nowelizację kodeksu karnego i zmiany w kodeksie wykroczeń, a nie jedynie - jak pierwotnie zapisano - przepisy w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Połączone komisje opowiedziały się w środę za rozwiązaniami zaproponowanymi przez biuro legislacyjne w tym obszarze. (PAP)