W środę posłowie komisji ds. petycji rozpatrywali wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami. Komisja zdecydowała o podjęciu takiej inicjatywy.

Stały doradca komisji i autor projektu Krzysztof Pater powiedział, że projekt trafi obecnie do biura legislacyjnego Sejmu. Główny specjalista w departamencie transportu drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Piętka poinformował, że resort popiera te rozwiązania.

Pater poinformował, że projekt nowelizacji składa się z dwóch elementów. Pierwszy dotyczy prawa jazdy kategorii C1 - czyli na ciężarówki. "Rozporządzenie ministra zdrowia wydane na podstawie ustawy de facto wyklucza osoby niesłyszące, czy osoby z poważnym ubytkiem słuchu, z możliwości z uzyskania prawa jazdy na ciężarówki - co odbiega od praktyki wielu rozwiniętych krajów świata gdzie takie osoby nie mają żadnego problemu z uzyskaniem tego typu prawa jazdy" - powiedział Pater.

"Komisja po omówieniu petycji zdecydowała, że wada słuchu czy ubytek słuchu powinny być przeciwskazaniem wyłącznie do uzyskania prawa jazdy na autobusy, gdzie wymagany jest kontakt z pasażerami" - dodał.

Drugi element zaproponowanych zmian dotyczy kosztów obecności tłumacza języka migowego podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy w WORD. "W chwili obecnej osoby niesłyszące mogą przystąpić do egzaminu z udziałem tłumacza języka migowego, ale koszty tego ponoszą one same. Muszą sobie tego tłumacza sfinansować. W związku z tym komisja zdecydowała, że obecność tłumacza języka migowego powinna być zapewniona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego" - powiedział Pater.

Dodał, że biorąc pod uwagę liczbę kandydatów, koszty takiego rozwiązania nie będą duże. "Powinny się mieścić w kosztach z tytułu opłaty egzaminacyjnej" - ocenił.

Piętka przypomniał, że w części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy od prawie roku pytania tłumaczone są bezpośrednio na komputerze na polski język migowy. "Na bieżąco tłumaczone są pytania egzaminacyjne w tym zakresie. Są przygotowywane tak, żeby były krótsze, zrozumiałe w języku, którym się posługują osoby niesłyszące" - dodał.

Urzędnik MI zaznaczył, że jego zdaniem z punktu widzenia czystości prawno-legislacyjnej zaproponowane rozwiązania ws. umożliwienia osobom niesłyszącym uzyskania prawa jazdy na ciężarówki powinny znaleźć się w rozporządzeniach, które wydaje minister zdrowia. Delegacja do wydania takich rozporządzeń zapisana jest w ustawie o kierujących pojazdami. Dotyczy ona m.in. otrzymania orzeczenia lekarskiego o spełnianiu wymagań do kierowania pojazdami.

Wskazał też, że minister zdrowia w drodze rozporządzenie ustala szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania a także zakres badań lekarskich. Dodał, że opłacenie tłumaczy języka migowego przez WORD-y nie powinno stanowić dla nich dużego obciążenia finansowego.

Pater wyjaśnił, że petycja dotyczyła podjęcia zmian w ustawia o kierujących pojazdami.

Ustawo o kierujących pojazdami określa m.in. wymagania wobec osób uprawnionych do kierowania pojazdami, zasady uzyskiwania i cofania tych uprawnień, zasady prowadzenia ośrodków doskonalenia techniki jazdy. (PAP)