Czy dziecko otrzyma większy zachowek

Mąż sporządził testament i pominął w nim małoletnie dzieci z pierwszego małżeństwa. Ich matka na pewno nie dopuści do tego, aby zrezygnowały z zachowku. Czy to prawda, że małoletnie dziecko dostanie wyższy zachowek niż pełnoletnie?

Tak Małoletniemu dziecku przysługuje więcej uprawnień przy ustalaniu wysokości zachowku niż osobie pełnoletniej, która nie jest niepełnosprawna. W razie pominięcia go przy dziedziczeniu, ponieważ spadkodawca sporządził testament i nic mu nie zapisał, dostanie z tytułu zachowku dwie trzecie udziału, jaki otrzymałoby wówczas, gdyby dziedziczyło z mocy ustawy. Taki wyższy zachowek otrzymuje też uprawniony trwale niezdolny do pracy. Gdyby więc w chwili śmierci rodzica dziecko nie było wprawdzie małoletnie, ale było trwale niezdolne do pracy, to wówczas z tytułu zachowku będzie miało prawo otrzymać równowartość dwóch trzecich, jakie otrzymałoby wówczas, gdyby dziedziczyło z mocy ustawy.

Oprócz dzieci do zachowku mają prawo również rodzice oraz małżonek spadkodawcy, którzy byliby do spadku powołani z ustawy, a jednak nie dziedziczą, ponieważ spadkodawca sporządził testament. Otrzymają oni jednak zachowek w niższej wysokości, bo tylko połowę udziału w spadku.

Podstawa prawna

• Art. 991 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy sąd zabezpieczy majątek dziecka

Zarządzam majątkiem dziecka. Sąd opiekuńczy nakazał mi sporządzić spis inwentarza tego majątku. Czuję się pokrzywdzona, bo z moich obowiązków wywiązuję się dobrze, staram się oszczędnie robić wydatki i nie marnotrawię tego majątku. Czy sąd ma prawo wydać taki nakaz?

Tak Obecnie sąd może nakazać sporządzenie inwentarza majątku dziecka wówczas, gdy władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców. Rodzic nie może odmówić i argumentować, że w swoim mniemaniu zarząd ten sprawuje poprawnie i nie marnotrawi majątku. Rodzic powinien przedstawić ten spis inwentarza sądowi opiekuńczemu. Będzie też musiał zawiadamiać sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku.

Natomiast po wejściu w życie znowelizowanych ostatnio przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd będzie miał prawo taki nakaz sporządzenia spisu inwentarza wydać nawet wówczas, gdy oboje rodzice sprawują zarząd nad majątkiem dziecka i obojgu przysługuje władza rodzicielska.

Znowelizowane przepisy zaostrzają nadzór sądu nad sprawowaniem opieki nad majątkiem dziecka przez rodziców. Dopuszczają nawet taką możliwość, że sąd będzie mógł ustalić, jakiej wartości rozporządzenia ruchomościami, pieniędzmi, papierami wartościowymi będą mogli rodzice lub dziecko dokonywać w każdym roku bez zezwolenia sądu. Wydzieli im taką sumę. Ustawodawcy chodziło o to, aby przeciwdziałać uszczupleniu majątkiem dziecka podczas zarządzania nim przez rodziców, ale także aby nie zacierały się granice między tym majątkiem a majątkiem reszty rodziny.

Podstawa prawna

• Art. 104 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy rodzice zarządzają majątkiem dziecka

Dziecko odziedziczyło dosyć duży majątek po dziadkach. Czy rodzice mają prawo nim swobodnie zarządzać?

Tak Rodzice mają prawo zarządzać majątkiem dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Powinni go sprawować z należytą starannością. Jednak zarząd ten nie obejmuje zarobków dziecka oraz przedmiotów, które zostały mu oddane do swobodnego użytku. W ramach tego zarządu sprawują jedynie tzw. zwykły zarząd, czyli nie mogą dokonywać czynności przekraczających go. Na przykład rodzice mają prawo pobierać czynsz od osoby, która wynajmuje mieszkanie odziedziczone przez dziecko, natomiast nie wolno im tego mieszkania sprzedać, podarować albo obciążyć zobowiązaniami wynikającymi z hipoteki lub pożyczki.

Na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd powinien wyrazić zgodę sąd opiekuńczy na wniosek rodziców, którzy chcą je wykonać.

Rodzice nie mogą również bez zgody sądu opiekuńczego wyrażać zgody na to, aby dziecko samo dokonało czynności przekraczających zwykły zarząd swoim majątkiem.

Podstawa prawna

• Art. 101 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).