Za fałszowanie żywności minimalna kara wyniesie 1 tys. zł, ale co do zasady jej wysokość wyniesie 10 proc. przychodu przedsiębiorcy w skali roku. Informacje o nieuczciwym producencie Inspekcja Handlowa będzie mogła opublikować - takie rozwiązania przewiduje ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 214, poz. 1346), która dziś wchodzi w życie.

Nowe przepisy określają również, że w sytuacji, gdy firma wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej zapłaci karę pieniężną w wysokości do pięciokrotnej wartości uzyskanej korzyści majątkowej. Taka sankcja będzie także wtedy, gdy przedsiębiorca jeszcze nie zdąży sprzedać towaru. Wystarczy, że Inspekcja Handlowa oszacuje, jaka korzyść mogła zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu. Jeżeli zysk będzie mały, to kara nie będzie niższa niż 500 zł.

Taka odpowiedzialność będzie nie tylko w przypadku złej jakości produktów, lecz także wtedy, gdy nie będzie ona niższa niż zadeklarowana przez producenta na etykietach lub opakowaniach.

W przypadku gdy zostaną stwierdzone przez Inspekcję nieprawidłowości w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, to wówczas przedsiębiorca musi się liczyć nie tylko z karami. Inspektorzy będą mieli możliwość wprowadzenia zakazu handlu badaną partią produktu, a nawet całym jego zapasem. Produkty, które zostaną objęte zakazem sprzedaży, będą mogły zostać zniszczone na koszt przedsiębiorcy.

Inspekcja Handlowa zyskuje uprawniania także do zakazywania transportu żywności, jeżeli pojazdy wykorzystywane przez przedsiębiorcę nie są do tego przeznaczone. W przypadku nieodpowiedniej jakości artykułów rolno-spożywczych inspektorzy będą mogli sami przekwalifikować je do niższej klasy jakości handlowej. O tego rodzaju decyzjach inspekcja również będzie mogła poinformować opinię publiczną.